YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

  • Đình Lành Cao
  • Lê Thị Phúc
Từ khóa: Phát triển bền vững, thực hiện pháp luật, quy hoạch sử dụng đất, Thừa Thiên Huế

Tóm tắt

Phát triển bền vững là yêu cầu tất yếu hiện nay. Trong thực hiện pháp luật về quy hoạch sử dụng đất thì việc gắn với yêu cầu phát triển bền vững rất quan trọng vừa dảm bảo thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo môi trường. Thừa Thiên Huế đang quá trình hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất trong tiến trình phát triển thành thành phố trực thuộc trung ương. Bài viết tập trung phân tích: Yêu cầu phát triển bền vững, thực hiện pháp luật về quy hoạch sử dụng đất với mục tiêu phát triển bền vững và những vấn đề đặt ra cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-17