MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN HOÀN THIỆN VỀ BAN HÀNH VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

  • Đình Lành Cao
  • Trần Thị Huệ
Từ khóa: Đăng ký biện pháp bảo đảm, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Tóm tắt

Trong nền kinh tế thị trường, đăng ký biện pháp bảo đảm đóng vai trò quan trọng trong việc công khai và minh bạch hóa thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm. Bên cạnh đó, đăng ký còn là phương thức bảo vệ bên có quyền trong quan hệ bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Chính vì vậy, các nhà lập pháp luôn quan tâm hoàn thiện các quy định của pháp luật về nội dung pháp lý này. Tuy nhiên, trong hoạt động thực tiễn cũng như quá trình nghiên cứu vẫn còn nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm cần phải được tiếp tục trao đổi để hoàn thiện hơn nhằm đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới. Bài viết đề cập một số vấn đề pháp lý về đăng ký biện pháp bảo đảm và kiến nghị hoàn thiện pháp luật đối với lĩnh vực này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-17