MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SINH CON BẰNG KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN

  • Đình Lành Cao
  • Nguyễn Văn Hợi
  • Bế Hoài Anh
Từ khóa: Sinh con, kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, vô sinh.

Tóm tắt

Sinh con bằng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không còn là vấn đề quá mới dưới cả góc độ pháp lý và thực tiễn. Song thực tế hiện nay, vẫn còn tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau về vấn đề này. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích những vấn đề lý luận cơ bản nhất về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Từ đó có thể bảo đảm cách hiểu và áp dụng thống nhất trong thực tiễn đời sống.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-17