QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRONG HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – KINH DOANH – CHUYỂN GIAO THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

  • Đình Lành Cao
  • Mai Xuân Hợi
Từ khóa: Quyền và ghĩa vụ của nhà đầu tư; Dự án BOT; Hợp đồng BOT.

Tóm tắt

Đầu tư theo hợp đồng BOT đã và đang thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư (NĐT) và toàn xã hội. Điều này càng đặc biệt hơn khi Quốc Hội vừa thông qua Luật Đầu tư theo phương thức Đối tác công tư năm 2020 (Luật Đối tác công tư). Trong đó, vấn đề NĐT rất quan tâm là, quyền và nghĩa vụ của mình được quy định như thế nào khi bỏ vốn đầu tư theo hợp đồng BOT. Tuy nhiên, qua tìm hiểu các quy định, đặc biệt là Luật Đối tác công tư nhận thấy, mốt số quy định về quyền và nghĩa vụ của NĐT vẫn còn những điểm bất cập. Vì lẽ đó, bài viết hướng tới phân tích để làm rõ những bất cập, từ đó đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của NĐT trong hợp đồng BOT.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-17