TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TRONG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG

  • Đình Lành Cao
  • Đào Mộng Điệp
Từ khóa: Trách nhiệm, xã hội, doanh nghiệp, người lao động, pháp luật, hội nhập

Tóm tắt

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được xem như “bản lề” để xây dựng văn hóa và thương hiệu của doanh nghiệp. Đặc biệt là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bảo vệ quyền lợi người lao động. Đây là vấn đề mấu chốt cơ bản để tạo ra sản phẩm chất lượng, xây dựng uy tín của doanh nghiệp, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, thực thi quy định pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bảo vệ quyền lợi người lao động vẫn còn nhiều vấn đề bất cập tồn tại. Hoàn thiện hành lang pháp lý và xây dựng Bộ quy tắc ứng xử được xem là những giải pháp nòng cốt đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-17