THỰC TIỄN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ Ở NỘI THÀNH HUẾ ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ UNESSCO

  • Đình Lành Cao
  • Nguyễn Thị Hưng
Từ khóa: Quy hoạch, quy hoạch đô thị, nội thành Huế, tiêu chí của UNESCO về di sản văn hóa thế giới.

Tóm tắt

Quy hoạch nội thành Huế không chỉ đáp ứng các quy định về quy hoạch đô thị mà còn đáp ứng các tiêu chí của UNESCO về di sản văn hóa thế giới. Tuy nhiên, việc lồng ghép hai nội dung này trong thực tiễn còn nhiều bất cập. Do đó, bài viết phân tích, làm rõ các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo quy hoạch đô thị ở nội thành Huế đáp ứng tiêu chí UNESCO.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-07