CÁC LOẠI HÌNH HỢP DANH THEO PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI

  • Đình Lành Cao
  • Đồng Thị Huyền Nga
Từ khóa: hợp danh, công ty hợp danh, pháp luật doanh nghiệp

Tóm tắt

Bài nghiên cứu này sẽ giới thiệu và phân tích các quy định hiện hành của pháp luật thương mại tại Cộng hoà Pháp về các loại hình hợp danh. Đồng thời, trên cơ sở đánh giá và so sánh các đặc trưng pháp lý của công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp 2020, bài viết sẽ giải thích vai trò mờ nhạt của công ty hợp danh trong tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam và đề xuất một số giải pháp theo hướng đa dạng hoá các loại hình hợp danh nhằm tăng cường tính hấp dẫn của công ty hợp danh không chỉ đối với các nhà đầu tư trong nước mà còn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-07