QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM: MỘT SỐ BẤT CẬP VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

  • Lê Ngọc Thạch
  • Hà Lâm Hồng

Tóm tắt

Tác giả bài viết này đã trình bày một số nội dung có liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trên cơ sở phân tích các quy định pháp luật nói trên; tác giả đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật lao động hiện hành.

##submission.authorBiographies##

Lê Ngọc Thạch
TS., Trường Đại học Lao động - Xã hội
Hà Lâm Hồng
ThS., Trường Đại học Lao động - Xã hội
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-11-28