Quay trở lại chi tiết bài viết THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN ĐỐI VỚI CÁC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TIÊU DÙNG THEO MẪU CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TRONG TƯƠNG QUAN SO SÁNH VỚI PHÁP LUẬT NHẬT BẢN Tải xuống tải PDF