QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TRONG BỐI CẢNH PHÁP LÝ CỦA CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

  • Đoàn Thị Phương Diệp
  • Dương Kim Thế Nguyên

Tóm tắt

Di cư lao động là một hiện tượng tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hiện nay. Cùng với hội nhập kinh tế, các quốc gia sẽ phải chấp nhận có tình trạng lao động từ trong nước đi làm việc ở nước ngoài và ngược lại, một số lượng lao động nước ngoài đến làm việc trong nước. Trước xu thế đó, điều cần phải làm là chuẩn bị tốt cơ sở pháp lý để một mặt quản lý tốt lực lượng lao động nước ngoài đến Việt Nam làm việc, mặt khác, vẫn bảo vệ lực lượng lao động trong nước trước sức cạnh tranh từ nguồn lao động nước ngoài. Bài viết cung cấp cái nhìn về thực trạng pháp luật Việt Nam về tiếp nhận và quản lý lao động nước ngoài trong bối cảnh kinh tế khu vực hiện nay.

##submission.authorBiographies##

Đoàn Thị Phương Diệp
TS., Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Dương Kim Thế Nguyên
TS., Giảng viên Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-11-28