MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ ĐẶC TRƯNG CƠ TÍNH CỦA HỢP KIM CU70NI30

  • Nguyen Thi Thao
  • Hoang Thi Thu Huong
Từ khóa: hợp kim CuNi, biến dạng, simplex, biến dạng trượt

Tóm tắt

Đặc trưng cơ tính của hợp kim Cu70Ni30 đa tinh thể được nghiên cứu thông qua mô phỏng động lực học phân tử (MD). Thế tương tác được sử dụng để tính toán các tương tác giữa các nguyên tử trong mẫu là thế tương tác nhúng lượng tử Sutton-Chen. Mẫu hợp kim tại 300 K chứa chủ yếu các nguyên tử với cấu trúc tinh thể lập phương tâm mặt (fcc), lục giác xếp chặt (hcp) và một ít nguyên tử với cấu trúc mất trật tự. Đặc trưng cơ tính của mẫu này được xác định bởi việc sử dụng phương pháp biến dạng đơn trục. Khi biến dạng tăng, cấu trúc tinh thể bị tan rã thành các cấu trúc mất trật tự. Trong quá trình biến dạng, số lượng các simplex lớn với kích thước lớn hơn 1.95 Å tăng và quá trình chỉ xảy ra trong miền cấu trúc mất trật tự. Biến dạng trượt được hình thành trong quá trình biến dạng. Các simplex lớn hình thành trong vùng biến dạng trượt và gây ra sự lan truyền vết nứt trong mẫu

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-15
Chuyên mục
Bài viết