Quay trở lại chi tiết bài viết HA TẠP KẼM TRONG CÁC DẢI SILICENE MỘT CHIỀU VỚI SỰ CÓ MẶT CỦA ĐIỆN TRƯỜNG NGOÀI: MỘT NGHIÊN CỨU DFT Tải xuống tải PDF