HỆ SINH THÁI CÔNG NGHỆ SỐ VÀ NỀN TẢNG CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ

  • Truong Dinh Dung
Từ khóa: AI, FPT, chuyển đổi số, hệ sinh thái công nghệ số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, IoT, 5G, Big data, Blockchain, chính phủ điện tử

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu tổng quan về một số công nghệ nền tảng cũng như xu hướng chuyển đổi số ở Việt Nam.Chuyển đổi số là xu thế tất yếu không chỉ ở riêng nước ta mà trên bình diện toàn thế giới. Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi số đã bắt đầu diễn ra, và đã đạt được những kết quả tích cực ở cả 3 trụ cột là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Chuyển đổi số là quá trình áp dụng các công nghệ mới trong hệ sinh thái công nghệ số như IoT, mạng 5G, trí tuệ nhân tạo AI, phân tích dữ liệu lớn Big data, công nghệ chuỗi khối Blockchain

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-15
Chuyên mục
Bài viết