SỬ DỤNG NHẬT KÝ CHIÊM NGHIỆM NHƯ MỘT CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN: QUAN ĐIỂM CỦA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC

  • Huynh Thi Nha Nha
  • Phan Quynh Nhu
Từ khóa: Nhật ký chiêm nghiệm, chiêm nghiệm trong dạy học, phát triển chuyên môn giáo viên, giáo viên tiếng Anh, trường Tiểu học

Tóm tắt

Bài viết này báo cáo một nghiên cứu định tính tình huống về việc sử dụng viết nhật ký chiêm nghiệm như một công cụ phát triển chuyên môn của ba giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học ở Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá thái độ của họ đối với việc viết nhật ký chiêm nghiệm thông qua công cụ thu thập dữ liệu từ các cuộc phỏng vấn được thực hiện với các giáo viên trước và sau khi họ dành 8 tuần để viết về việc giảng dạy tiếng Anh tại các trường Tiểu học. Kết quả phỏng vấn chỉ ra rằng các giáo viên đã thay đổi thái độ đối với việc viết nhật ký chiêm nghiệm như một công cụ phát triển chuyên môn, từ do dự và nghi ngờ về lợi ích của nó sang nhiệt tình và chào đón nó. Về những ảnh hưởng của việc sử dụng viết nhật ký chiêm nghiệm đối với hiệu quả giảng dạy của họ, các vấn đề về thời gian và kinh nghiệm đào tạo không đủ được cho là những rào cản trong việc viết nhật ký. Tuy nhiên, việc viết nhật ký chiêm nghiệm được thừa nhận là giúp cải thiện hiệu suất giảng dạy và phát triển cá nhân của giáo viên. Các kết quả cho thấy việc sử dụng viết nhật ký chiêm nghiệm có thể được sử dụng như một công cụ phát triển chuyên môn có giá trị để nâng cao cả hiệu quả giảng dạy và phát triển chuyên môn của các giáo viên dạy tiếng Anh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-05-17