CHIẾN LƯỢC HỌC NGOẠI NGỮ CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM VÀ SINH VIÊN INDONESIA

  • Nguyen Thi Bao Chau
  • Audiva Nur Rahma Putri
Từ khóa: Chiến lược học ngoại ngữ, LLSs, SILL, Sinh viên Việt Nam, Sinh viên Indonesia

Tóm tắt

Nghiên cứu này đi sâu vào tìm hiểu chiến lược học ngôn ngữ (LLSs) của 116 sinh viên Đại học Việt Nam và Indonesia chuyên ngành Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Anh. Bằng cách sử dụng Bộ công cụ đo chiến lược học tập ngôn ngữ (SILL) với phương pháp thuần định lượng, nghiên cứu này nhằm mục đích làm sáng tỏ mối liên hệ giữa văn hoá và chiến lược học ngôn ngữ. Với chỉ số đồng nhất cao và hệ số Cronbach's alpha của 2 nhóm mẫu phụ ở mức 0,904 và 0,937; thang đo thể hiện độ tin cậy và phù hợp cao đối với khách thể nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tương đồng nổi bật trong chiến lược học Tiếng Anh giữa 2 nhóm sinh viên Việt Nam và Indonesia. Trong đó, chiến lược siêu nhận thức được sử dụng thường xuyên nhất và không có loại chiến lược nào được sử dụng ở mức rất thấp hay không được sử dụng. Nghiên cứu khép lại với những những đề xuất góp phần vào việc thúc đẩy và xây dựng các chương trình trao đổi học thuật giữa hai quốc gia và mở ra cánh cửa cho những nghiên cứu sau này trong lĩnh vực Giáo dục ngôn ngữ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-05-14