KIỂU NHÂN VẬT NGƯỜI HÙNG TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA JACK LONDON

  • NGUYỄN TRỌNG ĐỨC

Abstract

Bài viết luận bàn, lí giải về kiểu nhân vật “người hùng” trong truyện ngắn của nhà văn Mỹ Jack London. Bằng việc chỉ ra những đặc điểm mang tính đặc trưng của kiểu nhân vật “người hùng” như một môtip khuôn mẫu trong truyền thống, tác giả đã chỉ ra các dạng “người hùng” trong truyện ngắn của J.London. Thông qua đó, tác giả đã  chỉ ra nghệ thuật xây dựng nhân vật và ý nghĩa tư tưởng của kiểu nhân vật “người hùng” trong truyện ngắn J.London
điểm /   đánh giá
Published
2015-08-06
Section
INTERNATIONAL RESEARCH