GIA ĐÌNH TRONG GIÁO DỤC SỨC KHỎE TÌNH DỤC CHO VỊ THÀNH NIÊN

  • ĐẶNG THỊ LAN ANH

Abstract

Trên cơ sở phân tích các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước trong thời gian gần đây về giáo dục sức khỏe và tình dục, bài viết khái quát thực trạng giáo dục sức khỏe tình dục vị thành niên trong gia đình ở Việt Nam: vai trò của gia đình trong giáo dục sức khỏe tình dục cho vị thành niên; các khía cạnh của sức khỏe, các phương pháp giáo dục sức khỏe tình dục và một số yếu tố tác động đến giáo dục sức khỏe tình dục vị thành niên trong gia đình.
điểm /   đánh giá
Published
2015-08-06
Section
SOCIAL SCIENCES