Đào tạo nhân lực phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam hiện nay

  • PHẠM HỒNG MẠNH

Abstract

Bài viết đánh giá thực trạng nhân lực trong khu vực nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong thời gian vừa qua, tìm ra những hạn chế, yếu kém của nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp, chính sách nhằm cải thiện chất lượng đời sống ở khu vực nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn tới
điểm /   đánh giá
Published
2015-08-05
Section
SOCIAL SCIENCES