Triết học pháp luật: Đối tượng nghiên cứu, vị trí và chức năng

  • VÕ KHÁNH VINH

Abstract

Triết học pháp luật đã hình thành trong lịch sử tư tưởng nhân loại từ thời cổ đại và phát triển cho đến hiện nay. Bài viết bước đầu nghiên cứu về đối tượng nghiên cứu, vị trí và các chức năng của triết học pháp luật. Qua đó, bài viết làm rõ các góc độ liên quan như: tính tất yếu của triết học pháp luật; bản chất và các đặc điểm của cách tiếp cận triết học về pháp luật; triết học pháp luật trong hệ thống triết học và luật học; cơ cấu của triết học pháp luật; những vấn đề cơ bản của triết học pháp luật; các chức năng của triết học pháp luật
điểm /   đánh giá
Published
2015-08-05
Section
SOCIAL SCIENCES