Phương thức lựa chọn và thể hiện hiện thực lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh

  • NGUYEN VĂN HÙNG

Abstract

Phương thức lựa chọn và thể hiện hiện thực lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh
điểm /   đánh giá
Published
2015-08-03
Section
HUMANTIES