Khoa học và Công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế.

  • Đăng Nguyên
Từ khóa: st

Tóm tắt

Trong những năm qua, Thừa Thiên Huế xác định quan điểm và chủ trương quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước. Sau 10 năm triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 15/11/2011 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”, nhiều chủ trương và chính sách quan trọng của ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã được tỉnh ban hành, nhiều chương trình, đề án, dự án quan trọng được triển khai thực hiện trên các lĩnh vực và đạt được kết quả. Hạ tầng và thiết chế KH&CN ngày càng hoàn chỉnh với các trường Đại học, Cao đẳng; nhiều viện, phân viện và trung tâm nghiên cứu thuộc các bộ, ngành Trung ương đã được thành lập trên địa bàn tỉnh.
Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đã chú trọng chuyển giao, ứng dụng các thành tựu KH&CN tiên tiến, phục vụ cho sự phát triển các sản phẩm chủ lực ở địa phương, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường, hình thành mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị... đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng. Các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh phát triển đã thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặt biệc là nâng cao tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, một số ý tưởng khởi nghiệp đã hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp và đang hoạt động hiệu quả. Qua đó, từng bước khẳng định ngành KH&CN thực sự là động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của Thừa Thiên Huế và hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm KH&CN của khu vực và cả nước.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-24
Chuyên mục
KINH TẾ - XÃ HỘI