Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Dầu tràm Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế.

  • Hồ Thắng
Từ khóa: st

Tóm tắt

Nhằm bảo vệ, gìn giữ nguồn gốc địa lý, danh tiếng và tính chất đặc thù của dầu tràm Huế, tăng cường lợi thế so sánh cho sản phẩm đặc sản tinh dầu tràm Huế trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai thực hiện dự án “Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm dầu tràm Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế”. Sau khi thẩm định kỹ lưỡng các điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý, ngày 03/12/2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy Chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm tinh dầu tràm của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Sau thời gian 18 tháng triển khai, dự án đã hoàn thành toàn bộ 11 sản phẩm hoạt động dự án đề ra. Dự án đã hoàn thành việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm dầu tràm, đây là cơ hội thuận lợi, phát huy lợi thế cạnh tranh để làm tăng giá trị kinh tế cho người dân và doanh nghiệp tham gia chuổi giá trị sản phẩm dầu tràm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, các sản phẩm của dự án vừa phát huy giá trị văn hóa của nghề truyền thống vừa giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở nông thôn. Sản phẩm của đề tài còn đóng góp những công cụ quản lý nhãn hiệu là chỉ dẫn địa lý gắn với quy chuẩn kỷ thuật địa phương trong sản xuất và kinh doanh dầu tràm đảm bảo các quy chuẩn chất lượng phục vụ cho người tiêu dùng một các hiệu quả, đây còn là giải pháp hạn chế các hoạt động sản xuất kém chất lượng ảnh hưởng đến uy tín và khả năng cạnh tranh của sản phẩm chủ lực địa phương vốn rất nổi tiếng như dầu tràm Huế.
Dự án khuyến nghị thời gian tới cần tăng cường các giải pháp truyền thông, quảng bá thương hiệu, cũng như ứng dụng công nghệ để đưa sản phẩm dầu tràm Huế trở thành sản phẩm chủ lực quốc gia về dược liệu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-24
Chuyên mục
KINH TẾ - XÃ HỘI