Phong trào Đồng khởi ở Thừa Thiên Huế từ năm 1964 đến đầu năm 1965.

  • Nguyễn Hữu Phúc
  • Mai Thị Yên Thi
Từ khóa: st

Tóm tắt

Phong trào Đồng khởi nông thôn đồng bằng Thừa Thiên Huế là sự nổi dậy của quần chúng nhân dân, dựa vào lực lượng chính trị là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang, đánh vào khâu yếu nhất của địch ở nông thôn để giành quyền làm chủ trên phạm vi toàn tỉnh. Phong trào Đồng khởi tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và Hương Thủy, đã khẳng định được sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh và các huyện, góp phần chứng minh đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng – con đường bạo lực cách mạng – bạo lực chính trị của quần chúng có lực lượng vũ trang hỗ trợ. Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi sẽ làm rõ nguyên nhân, diễn biến và kết quả cuộc Đồng khởi ở Thừa Thiên Huế, từ đó rút ra kết luận về vai trò của Đồng khởi nông thôn đồng bằng từ năm 1964 đến đầu năm 1965 đối với cách mạng Việt Nam nói chung và sự nghiệp giải phóng Thừa Thiên Huế nói riêng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-24
Chuyên mục
VĂN HOÁ - LỊCH SỬ