Quay trở lại chi tiết bài viết Smart manufacturing readiness in Vietnam: An assessment survey and policy implications Tải xuống tải PDF