Quay trở lại chi tiết bài viết Board characteristics and dividend payout ratios: Empirical evidence from the Vietnam Stock Tải xuống tải PDF