Quay trở lại chi tiết bài viết Bayesvl: an R package for user-friendly Bayesian regression modelling Tải xuống tải PDF