Đánh giá vòng đời hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại TP Hồ Chí Minh

  • Lê Phượng Giang* , Trịnh Hữu Hải
Từ khóa: chất thải rắn sinh hoạt, đánh giá vòng đời, tác động môi trường.

Tóm tắt

Đánh giá vòng đời (Life cycle assessment - LCA) là một phương pháp luận được sử dụng để đánh giá tác động môi trường của hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH). Trong bài báo này, các tác giả áp dụng phương pháp LCA để nghiên cứu tìm ra giải pháp tốt nhất cho hệ thống quản lý CTRSH tại TP Hồ Chí Minh được hỗ trợ bởi phần mềm GaBi...

Tác giả

Lê Phượng Giang* , Trịnh Hữu Hải

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI, 189 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-27
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ