Graphene tách nhiệt biến tính với polyvinyl alcohol ứng dụng làm sơn nước dẫn điện trên cơ sở polyurethane

  • Lê Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Kim Oanh, Lê Hồ Phương Thảo, Nguyễn Duy Linh, Đặng Mậu Chiến, Đoàn Đức Chánh Tín*
Từ khóa: graphene biến tính, graphene tách nhiệt, polyurethane, PVA, sơn nước dẫn điện.

Tóm tắt

Bài báo trình bày quy trình nghiên cứu chế tạo graphene khử tách nhiệt và biến tính với polyvinyl alcohol (PVA) ứng dụng làm sơn nước dẫn điện trên cơ sở polyurethane (PU). Graphite oxide (GO) được oxit hóa từ graphite theo phương pháp Hummer, sau đó graphene được tạo thành bằng phương pháp khử tách nhiệt GO. Graphene được biến tính bằng cách phân tán vào dung dịch PVA với nhiều nồng độ và tỷ lệ khối lượng khác nhau để tối ưu hóa quá trình biến tính...

Tác giả

Lê Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Kim Oanh, Lê Hồ Phương Thảo, Nguyễn Duy Linh, Đặng Mậu Chiến, Đoàn Đức Chánh Tín*

Viện Công nghệ Nano, khu phố 6, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam;

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, khu phố 6, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-25