Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu in silico và in vitro về tác động lên quá trình chết theo chương trình của Markhacanasin A trên dòng tế bào ung thư vú MCF-7 thông qua cơ chế kích hoạt caspase-3 Tải xuống tải PDF