Đánh giá hiệu suất xử lý nước thải làng nghề bánh tráng bằng công nghệ bùn hoạt tính bổ sung chế phẩm sinh học

  • Vũ Thị Minh Châu, Nguyễn Trọng Hiệp, Mai Quang Tuyến, Nguyễn Đức Thịnh
  • Lê Thu Thủy*
  • Lê Minh Tuấn
Từ khóa: bể bùn hoạt tính lọc dòng ngược, bùn hoạt tính, chế phẩm sinh học, nước thải bánh tráng, xử lý nước thải.

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu suất xử lý nước thải làng nghề bánh tráng bằng công nghệ bùn hoạt tính bổ sung chế phẩm sinh học. Với chế phẩm BHT (gồm các chủng: Bacillus thuringiensis, Bacillus cereus, Bacillus sp., Pseudomonas sp., Saccharomyces cerevisiae) có mật độ vi sinh vật (VSV) là 108 CFU/g chọn được thời gian lưu thích hợp là 9 ngày cho hiệu quả xử lý cao nhất COD đạt 81%, BOD5 đạt 82%, TSS đạt 55,7% và đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột
B)...

Tác giả

Vũ Thị Minh Châu, Nguyễn Trọng Hiệp, Mai Quang Tuyến, Nguyễn Đức Thịnh

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Chi nhánh phía Nam

Lê Thu Thủy*

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Lê Minh Tuấn

Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-25
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ