Ảnh hưởng của hàm lượng chì (Pb) trong đất đến sinh trưởng và khả năng hấp thu Pb của cây cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides L.)

  • Phạm Thị Mỹ Phương* , Tô Thị Mai Dung, Đoàn Văn Tú, Nguyễn Ngọc Quý
Từ khóa: chì (Pb), cỏ Vetiver, ô nhiễm kim loại nặng, tích lũy

Tóm tắt

Xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong đất bằng phương pháp sinh học đang được quan tâm nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi hiện nay tại Việt Nam. Nghiên cứu này đề cập đến tác động của chì (Pb) đến sinh trưởng và khả năng hấp thu nguyên tố này của cây cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides L.), nhằm loại bỏ Pb ra khỏi đất...

Tác giả

Phạm Thị Mỹ Phương* , Tô Thị Mai Dung, Đoàn Văn Tú, Nguyễn Ngọc Quý

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, Bộ Khoa học và Công nghệ

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-27
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ