Khung đánh giá an ninh nguồn nước Việt Nam

  • Hoàng Minh Tuyển*, Lương Hữu Dũng
  • Trần Thanh Xuân
Từ khóa: an ninh nguồn nước, chỉ thị, khung đánh giá

Tóm tắt

Để đánh giá an ninh nguồn nước Việt Nam, cần xây dựng khung cùng với các tiêu chí đánh giá chỉ số an ninh nguồn nước (WSI). Khung đánh giá an ninh nguồn nước đưa ra dựa trên cơ sở lựa chọn các chỉ thị theo các tiêu chí SMART, KPI và WSI...

Tác giả

Hoàng Minh Tuyển*, Lương Hữu Dũng

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Trần Thanh Xuân

Chuyên gia độc lập

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-27
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ