Nghiên cứu đặc tính vận hành động cơ tua bin phản lực một trục có buồng đốt tăng lực AL-21F

  • Nguyễn Lê Thanh*
  • Nguyễn Quốc Quân , Nguyễn Hà Hiệp
Từ khóa: đặc tính tốc độ, động cơ AL-21F, Gasturb, GSP, tiết lưu

Tóm tắt

Động cơ tua bin phản lực một trục, một luồng, có buồng đốt tăng lực AL-21F được sử dụng trên máy bay chiến đấu đã lâu, nhưng ở nước ta có ít các nghiên cứu về động cơ này. Bài báo tiếp cận từ lý thuyết, hiệu chỉnh theo thuyếtbminh kỹ thuật và thực tế khai thác, kết hợp sử dụng các phần mềm chuyên dụng (Gasturb, GSP) để tính toán các thông số động cơ theo đặc tính tốc độ, độ cao và tiết lưu...

Downloads

Download data is not yet available.

##submission.authorBiographies##

Nguyễn Lê Thanh*

Trường Sĩ quan Không quân

Nguyễn Quốc Quân , Nguyễn Hà Hiệp

Học viện Kỹ thuật Quân sự

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-27
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ