Nghiên cứu chế tạo vỏ chống cháy ở điều kiện nhiệt độ thấp cho thỏi nhiên liệu ballistit dùng cho động cơ hành trình

  • Nguyễn Văn Hùng, Trần Hữu Thành* , Phạm Văn Khương, Đoàn Văn Điệp, Nguyễn Đức Long
Từ khóa: mục tiêu bay, thỏi nhiên liệu ballistit, vỏ chống cháy

Tóm tắt

Bào báo trình bày kết quả chế tạo vỏ chống cháy cho thỏi thuốc phóng 2 gốc chứa 3,5% dinitrotoluen trong thành phần. Hệ đóng rắn sử dụng trên nền polymetylmetaacrylat và polyester không no. Xác định chế độ công nghệ tối ưu: nhiệt độ đóng rắn 45-50oC, thời gian hóa rắn 12-16 giờ, hàm lượng dietylanilin 0,5-1,0%...

Tác giả

Nguyễn Văn Hùng, Trần Hữu Thành* , Phạm Văn Khương, Đoàn Văn Điệp, Nguyễn Đức Long

Viện Thuốc phóng Thuốc nổ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-27
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ