Quay trở lại chi tiết bài viết Tối ưu cập nhật bản đồ cục bộ trong môi trường động sử dụng phương pháp nhận dạng vật thể Tải xuống tải PDF