Tối ưu cập nhật bản đồ cục bộ trong môi trường động sử dụng phương pháp nhận dạng vật thể

  • Nguyễn Ngọc Tú* , Nguyễn Văn Thưởng, Trần Xuân Thịnh
Từ khóa: bản đồ cục bộ, môi trường động, phương pháp nhận dạng vật thể, robot tự hành

Tóm tắt

Cập nhật bản đồ của môi trường thay đổi theo thời gian là một thách thức quan trọng trong quá trình hoạt động của các loại robot di động tự hành (Autonomous mobile robots). Trong bài báo này, các tác giả đề xuất một giải pháp mới để cập nhật bản đồ cục bộ của robot trong môi trường động theo thời gian thực...

Tác giả

Nguyễn Ngọc Tú* , Nguyễn Văn Thưởng, Trần Xuân Thịnh

Trung tâm Quang điện tử, Viện Ứng dụng Công nghệ

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-27
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ