Thực trạng nhiễm ký sinh trùng đường ruột trên chó và sự tiềm ẩn nguy cơ truyền lây của chúng sang người

  • Nguyễn Thị Hoàng Yến
  • Trần Hải Thanh
  • Nguyễn Văn Phương
  • Phạm Thị Tới
  • Đồng Thế Anh
Từ khóa: Chó, ký sinh trùng đường ruột, giun móc, Toxocara canis

Tóm tắt

Đề tài này được thực hiện nhằm xác định thực trạng nhiễm ký sinh trùng đường ruột trên chó tại một số địa điểm thuộc phía Bắc Việt Nam. 370 mẫu phân chó đã được thu thập và xét nghiệm bằng phương pháp tập trung trứng formol-ether và phù nổi (sử dụng dung dịch đường). Kết quả nghiên cứu cho thấy 77,54 % số mẫu cho kết quả dương tính với ký sinh trùng. Nghiên cứu đã xác định được 1 loài sán lá, 4 loài sán dây, 5 loài giun tròn và cầu trùng Cystoisospora spp. Trong đó, chó bị nhiễm nhiều nhất là giun móc (66,52 %) và giun đũa Toxocara canis (34,59 %); tiếp đến là giun tóc (Capillaria spp. và Trichuris vulpis, 14,05 %) và sán dây Diphyllobothirum latum (6,23 %). Chó có thể bị đồng nhiễm với 2 loại mầm bệnh (24,05 %), 3 loại mầm bệnh (3,78 %) và 4 loại mầm bệnh (1,08 %). Trong đó tỷ lệ đồng nhiễm giữa giun móc và giun đũa là cao nhất (18,38 %). Kết quả của nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phòng chống các bệnh ký sinh trùng trên chó nhằm bảo vệ sức khỏe cho chó và  người.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-15
Chuyên mục
Nghiên cứu khoa học