Một số chỉ tiêu lâm sàng ở chó mắc bệnh do Parvovirus

  • Trần Đức Hoàn
  • Giáp Thị Huệ
Từ khóa: chó, nhiễm Parvovirus, dấu hiệu lâm sàng, chỉ tiêu huyết học

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát sự biến đổi một số chỉ tiêu lâm sàng và huyết học ở chó bị mắc bệnh do Parvovirus. Chó nghi mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm do Parvovirus bao gồm: con vật mệt mỏi, ủ rũ, nôn mửa, ỉa chảy, phân loãng lầy nhầy có lẫn máu tươi, bỏ ăn, sốt. Chó mắc bệnh do Parvovirus có thân nhiệt, tần số hô hấp Parvovirus, các chỉ tiêu hồà tần số nhịp tim cao hơn chó khỏe. Các chỉ tiêu sinh lý máu đều có sự biến đổi khi chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm dong cầu như số lượng hồng cầu, hàm lượng hemoglobin, tỷ khối huyết cầu, nồng độ huyết sắc tố bình quân hồng cầu, lượng huyết sắc tố bình quân hồng cầu, thể tích bình quân
hồng cầu và sức kháng hồng cầu đều giảm so với chó khỏe (P<0,05). Các chỉ tiêu hệ bạch cầu như số lượng bạch cầu giảm so với chó khỏe (P<0,05), công thức bạch cầu cũng thay đổi, số lượng bạch cầu trung tính lớn tăng, trong khi số lượng các bạch cầu ái toan, đơn nhân lớn và bạch cầu ái kiềm thay đổi không rõ ràng, ngược lại lympho bào giảm. Các chỉ tiêu sinh hóa có sự thay đổi khi chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm do Parvovirus. Protein tổng số, lượng albumin và tỷ lệ A/G đều giảm, công thức các tiểu phần globulin cũng có sự thay đổi nhất định, trong đó α-globulin và γ-globulin tăng. GOT, GTP, urea tăng lên trong khi đó creatinine, hàm lượng đường huyết và độ dự trữ kiềm giảm xuống so với chó khỏe. Kết quả của nghiên cứu này góp phần quan trọng trong chẩn đoán sớm bệnh do Parvovirus ở chó

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-15
Chuyên mục
Nghiên cứu khoa học