Tác động của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

  • Ngô Thị Tuyết Mai
  • Tô Hạnh Trang
  • Hoàng Linh Giang
Từ khóa: Hiệp định thương mại tự do (FTA), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tóm tắt

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được kỳ vọng tạo ra một làn sóng hội nhập mạnh mẽ đối với Việt Nam. Làn sóng này không chỉ có tác động mạnh mẽ đến hoạt động xuất, nhập khẩu mà còn tác động đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Sử dụng mô hình lực hấp dẫn (Gravity Model), nguồn dữ liệu thu thập từ Ngân hàng thế giới, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức Thương mại thế giới, Tổng cục Thống kê, bài viết ước lượng những tác động của Hiệp định CPTPP đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị chính sách nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả dòng vốn FDI ở Việt Nam trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-15