Tác động của marketing truyền miệng điện tử đến ý định sử dụng dịch vụ tại nhà hàng Haidilao của người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

  • Đỗ Thị Hương
  • Nguyễn Quỳnh Anh
  • Lê Hà Diệu Ly
  • Vũ Hà Duyên
  • Bùi Thiên Bảo
  • Đoàn Diệu Linh
Từ khóa: Truyền miệng điện tử, eWOM, ý định sử dụng, nhận thức kiểm soát hành vi, nhà hàng.

Tóm tắt

Bài viết dựa trên 2 phương pháp: phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng, sau đó phân tích bằng phần mềm SPSS. Dữ liệu nghiên cứu được thu với 288 phiếu trả lời hoàn chỉnh của người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả cho thấy, tần suất người tiêu dùng sử dụng mạng xã hội có ảnh hưởng tới sự chấp nhận truyền miệng điện tử (eWOM), từ đó tác động tới nhận thức kiểm soát hành vi, thái độ và chuẩn chủ quan, cũng là 3 biến có ảnh hưởng tới ý định sử dụng dịch vụ nhà hàng Haidilao1. Nghiên cứu cũng cho thấy độ tin cậy của eWOM không có ảnh hưởng tới sự chấp nhận eWOM đó. Từ kết quả, nhóm tác giả đề xuất các hàm ý quản trị đối với các nhà quản trị doanh nghiệp để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-15