Nhân tố tác động đến năng lực phản biện khoa học trong đấu tranh tư tưởng, lý luận của giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay

  • Nguyễn Huy Điểm
  • Nguyễn Thế Hanh
Từ khóa: Đấu tranh tư tưởng, lý luận, giảng viên khoa học xã hội và nhân văn, năng lực phản biện khoa học, trường sĩ quan quân đội.

Tóm tắt

Bài viết tập trung làm rõ những nhân tố tác động đến năng lực phản biện khoa học trong đấu tranh tư tưởng, lý luận của giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay. Năng lực phản biện khoa học trong đấu tranh tư tưởng, lý luận của giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường sĩ quan quân đội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ độc lập dân tộc và phát triển của đất nước; đồng thời, góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận, học thuyết cách mạng của giai cấp công nhân, xây dựng, phát triển phẩm chất, nhân cách, bản lĩnh chính trị của người giảng viên. Việc nhận thức và vận dụng đúng đắn những nhân tố tác động là nền tảng để năng lực phản biện khoa học trong đấu tranh tư tưởng, lý luận của giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-15