Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Lênin trong tình hình mới

  • Lê Xuân Thủy
  • Nguyễn Quang Bình
Từ khóa: Bảo vệ, chủ nghĩa Lênin, giải pháp, phát triển, Lênin.

Tóm tắt

Bài viết tập trung làm rõ bản chất khoa học, cách mạng trong di sản tư tưởng, những đóng góp to lớn của Lênin đối với sự phát triển của nhân loại. Lênin đã để lại di sản tư tưởng đồ sộ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, bền vững. Chủ nghĩa Lênin - thành tựu vĩ đại trong lịch sử phát triển tư tưởng của nhân loại đã làm chủ nghĩa Mác từ lý luận trở thành hiện thực. Trên cơ sở khái quát sự vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển những di sản tư tưởng của V.I.Lênin và đánh giá tổng quan những thành tựu sau hơn 35 năm đổi mới đất nước, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm tiếp tục bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Lênin trong điều kiện lịch sử cụ thể ở Việt Nam hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-15