Hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng của các hộ dân ở vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

  • Cao Thị Thuyết
  • Nguyễn Ngọc Truyền
  • Nguyễn Văn Chung
  • Dương Ngọc Phước
  • Trần Thị Ánh Nguyệt
  • Hồ Lê Phi Khanh
  • Trương Văn Tuyển
Từ khóa: Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, dịch vụ du lịch, thu nhập.

Tóm tắt

Phát triển dịch vụ du lịch là giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế thích ứng với bối cảnh suy giảm tài nguyên và biến đổi khí hậu tại vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá vai trò của hoạt động kinh doanh du lịch đối với thu nhập của người dân vùng đầm phá, cũng như xác định sự tham gia của họ trong hoạt động này. Nghiên cứu1 được thực hiện dựa trên phỏng vấn bán cấu trúc 134 hộ làm du lịch, phỏng vấn sâu 24 người quản lý và am hiểu tại cộng đồng và thu thập các thông tin thứ cấp liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt động kinh doanh du lịch tại vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện thu nhập cho người dân nơi đây. Nhiều dịch vụ được hình thành và phát triển như dịch vụ ăn uống, cung ứng vật tư du lịch và dịch vụ tham quan thắng cảnh. Tuy nhiên, mức độ tham gia của các hộ dân còn hạn chế, mang tính riêng lẻ và tự phát.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-15