Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá của hộ gia đình về tác động kinh tế và xã hội của khan hiếm nước trong sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long Tải xuống tải PDF