Quay trở lại chi tiết bài viết Nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (nghiên cứu trường hợp người dân tham gia các hoạt động tại các trung tâm văn hóa) Tải xuống tải PDF