Nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (nghiên cứu trường hợp người dân tham gia các hoạt động tại các trung tâm văn hóa)

  • Nguyễn Thị Hà
  • Nguyễn Thị Hương
Từ khóa: Hoạt động văn hóa, nhu cầu thụ hưởng văn hóa, Tp. Hồ Chí Minh.

Tóm tắt

Nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân được thể hiện thông qua những hoạt động văn hóa mà cá nhân tham gia với tư cách tiếp nhận hoặc đồng sáng tạo. Qua nghiên cứu cho thấy, nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân sinh sống trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh khá đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, những hoạt động văn hóa người dân tham gia có quy mô tập trung nhỏ, thường gắn với địa bàn mình cư trú, với những hoạt động quen thuộc. Phần lớn người dân còn thụ động trong việc tham gia các hoạt động văn hóa. Nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân cũng chỉ mới dừng lại ở những nhu cầu giải trí, tiêu khiển mang tính bình dân, chưa hoặc ít có những nhu cầu văn hóa cấp cao. Khả năng cung cấp các hoạt động văn hóa của các trung tâm văn hóa cho người dân nhìn chung còn đơn điệu, do đó chưa kích thích được nhu cầu văn hóa phát triển lên mức cao hơn và có yếu tố “chậm” hơn so với tốc độ phát triển kinh tế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-13