Vai trò của trí thức Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi số quốc gia

  • Lưu Mai Hoa
Từ khóa: Đảng, trí thức, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số.

Tóm tắt

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có nhiều điểm phát triển mới, thể hiện năng lực và tầm nhìn của Đảng trong chỉ đạo chiến lược và xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong các mốc thời gian 5 năm, 10 năm và 25 năm gắn với các mốc kỷ niệm quan trọng của đất nước. Một trong những điểm nổi bật thể hiện trong các văn kiện Đại hội là chủ trương chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng kinh tế số, xã hội số. Trong phạm vi bài viết, tác giả đề cập đến quan điểm của Đảng về chuyển đổi số, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức đối với công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-13