Những quan điểm đột phá trong phát triển đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới của Việt Nam

  • Nguyễn Anh Cường
Từ khóa: Chính sách đối ngoại Việt Nam, ngoại giao Việt Nam, Hội nhập quốc tế, Đổi mới ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tóm tắt

Thành công của Việt Nam trong quá trình đổi mới đã tạo ra thế và lực mới ngày càng nổi bật, uy tín được gia tăng trong khu vực và trên thế giới. Đó là điều hông thể phủ nhận, cho dù có nhiều cách tiếp cận nghiên cứu khác nhau. Những thành công trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển trong chính trị, văn hóa, xã hội gắn liền với những điểm đột phá trong tư duy đổi mới hội nhập quốc tế. Hội nhập theo phương châm độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, vừa hợp tác vừa đấu tranh và cùng có lợi. Hội nhập để tranh thủ và học tập những thành tựu mà nhân loại đã đạt được, đưa những thành tựu đó đến với quốc gia, đến với dân tộc Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-13