Biểu thức quy chiếu trong các bài viết đăng trên Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

  • Nguyễn Đức Long
Từ khóa: Biểu thức quy chiếu, biểu thức ngôn ngữ, dụng học.

Tóm tắt

Từ phương diện dụng học, các biểu thức ngôn ngữ tự mình không trỏ được bất cứ một cái
gì, chỉ con người mới tạo ra sự kết nối giữa ngôn ngữ và thế giới khả hữu giúp độc giả thấy được
mối liện hệ giữa biểu thức ngôn ngữ với một thực thể nào đó của thế giới bên ngoài. Các biểu thức
quy chiếu thể hiện chính xác chủ đích phát ngôn và các ngôn cảnh phát ngôn nhằm giải mã hành
động quy chiếu. Nghiên cứu biểu thức quy chiếu được sử dụng trong một số bài nghiên cứu đăng
trên Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam năm 2018 cho thấy quy chiếu hồi chỉ, khứ chỉ trỏ về các
đối tượng khác nhau đã làm nổi bật yếu tố khách quan, văn phong khoa học chặt chẽ, logic.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-22
Chuyên mục
BÀI BÁO