Các mục từ lịch sử Việt Nam trong Đại bách khoa toàn thư Trung Quốc

  • Bùi Thanh Phương, Phạm Thị Huyền
Từ khóa: Bách khoa toàn thư Trung Quốc, lịch sử Việt Nam, mục từ lịch sử

Tóm tắt

Đại bách khoa toàn thư Trung Quốc (ĐBKTTTQ) gồm 74 quyển, được biên soạn theo
phân ngành. Trong đó, 2 quyển Lch sử nước ngoài (LSNN) giới thiệu các mục từ về lịch sử Việt
Nam dưới góc nhìn của các nhà khoa học Trung Quốc. Các tác giả của 2 quyển LSNN chưa thật sự
khách quan khi phản ánh một số vấn đề của lịch sử Việt Nam. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ
đến thái độ, cách đánh giá của người nước ngoài về lịch sử Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-22
Chuyên mục
BÀI BÁO